ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ ÉS HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

Budapest XXII. kerületben élő időskorúak vagy állapotuknál, helyzetüknél fogva akadályozott személyek napi ellátását végző önkéntes segítségnyújtó természetes személyek adatainak kezeléséről

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § (2) bekezdésében rögzített feladat ellátása érdekében Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata (a továbbiakban: Adatkezelő) a koronavírus elleni védekezés érdekében önkénteseket toboroz, mely feladatot a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatfeldolgozó) útján látja el. 

Adatkezelő az önkéntesek személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen tájékoztatóban előzetes tájékoztatást ad az a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú Európai Parlament és a Tanács (EU) rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek megfelelően. 

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra vonatkozóan, hogy az általa végzett adatkezelés megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, így különös tekintettel azon elvárásnak, hogy az Érintettek részére adott tájékoztatást tömör, átlátható, világos és közérthető megfogalmazással és könnyen hozzáférhető formában bocsátja rendelkezésre, jelen adatkezelési tájékoztató formájában.

I. Az adatkezelő

Név:                     Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata

Székhelye:           1221 Budapest, Városház tér 11. 

Telefon:               ……………..

Fax:                     ……………..

Képviseli:            Karsay Ferenc polgármester 

E-mail:                polgarmester@bp22.hu

Weboldal:            www.budafokteteny.hu

Adatvédelmi tisztviselő: 

Név:                     dr. Remete Sándor

E-mail:                adatvedelem@bp22.hu

II. Az adatkezelő elérhetőségei

A járványügyi védekezés időtartama alatt adatainak kezelésével kapcsolatban az alábbi módokon kérhet tájékoztatást:

 • rendkívüli ügyfélfogadási időben személyesen: ……
 • Elektronikus elérhetőséggel …………… e-mail címen.
 • Postai úton a 1221 Budapest, Városház tér 11. címen.
 • Telefonos elérhetőséggel: …………………

III. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő eleget tegyen a Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében foglalt kötelezettségeinek, miszerint „ha a 70. életévét betöltött személy vállalja, hogy lakóhelyét, tartózkodási helyét nem hagyja el, és erről az önkormányzatot tájékoztatja, az ellátásáról való gondoskodás a települési önkormányzat polgármesterének feladata.”

Az adatkezelés célja továbbá, hogy Adatkezelő a Korm. rendeletben nem rögzített, de a járványügyi védekezés körében önként vállalt, egyéb ellátási-segítségnyújtási feladatainak önkéntes személyek bevonásával eleget tegyen.

Érintettek a fenti feladatok ellátása során a segítségnyújtást igénybe vevő polgárok számára különösen az alábbi feladatokat végzik:

 • alapvető élelmiszerek és háztartási cikkek vásárlása, melynek ellenértékét a segítségnyújtást igénybe vevő polgár téríti;
 • gyógyszerkiváltás, melynek ellenértékét a segítségnyújtást igénybe vevő polgár téríti;
 • ebéd házhozszállítása, melyre vonatkozó igényt a segítségnyújtást igénybe vevő polgár maga adja le, ellenértékét maga téríti meg;
 • egyéb, előzetesen egyeztetett szükség szerinti segítségnyújtás.

IV. A kezelt adatok köre

Adatkezelő a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában foglalt feladatainak ellátása során az Érintettek alábbi személyes adatait kezeli:

 • a természetes személy teljes neve;
 • a természetes személy születési ideje;
 • a természetes személy telefonszáma;
 • a természetes személy elektronikus levelezési címe;
 • a természetes személy aláírása.

V. Az adatkezelés jogalapja

A jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt adatok kezelésének jogalapja az általános adatvédelmi rendelet 6. cikk (1) albekezdésének e) pontja, tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

VI. Adatkezelés időtartama

Az Infotv. 4. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Adatkezelő az Érintett adatait a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában felsorolt segítségnyújtási feladatok végzésére irányuló szándékának fennállásáig, de legkésőbb a járványügyi védekezés időtartamának végéig kezeli. Érintett a jelen adatkezelési tájékoztató III. pontjában felsorolt segítségnyújtási feladatok végzésére irányuló szándékát írásban, bármely időpontban visszavonhatja, mely egyben az adatkezelési időtartam végét jelenti.

A fentiekben meghatározott időtartam elteltével Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok törléséről, melyet a papír alapon tárolt adatok esetében megsemmisítéssel, az elektronikus formában tárolt adatok esetében a helyreállítás lehetősége nélküli törléssel valósít meg.

VII. Adattovábbítás, nyilvánosságra hozatal

Az adatkezeléssel kapcsolatos feladatokat adatfeldolgozóként Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Adatfeldolgozó), mint az Adatkezelő munkaszervezete látja el.

Az Érintett által kitöltött (és aláírt) nyilatkozatot Adatfeldolgozó az ASP IRAT iratkezelő szoftver segítségével iktatja. Az iratkezelő rendszerben történő iktatás során rögzített adatok adatfeldolgozója az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdése alapján a Magyar Államkincstár.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik adattovábbítás.

VIII. Az adatok kezelésének módja

Adatkezelő a birtokába kerülő személyes adatokon automatizált adatkezelést, profilalkotást nem végez.

Adatkezelő a birtokába kerülő – a jelen adatkezelési tájékoztató IV. pontjában megjelölt – személyes adatokat manuálisan kezeli, azokhoz csak az Adatkezelő által az adatott feladat elvégzésével megbízott, jogosultsággal rendelkező munkatársak férnek hozzá és végeznek azokkal manuális adatkezelési műveleteket. 

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok megfelelő szintű biztonságára és bizalmas kezelésére, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és az adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

Adatkezelő a papíralapú dokumentumokat Adatkezelő székhelyének zárható helyiségein belül irodabútorokban gyűjti és rendszerezi. Adatkezelő az elektronikus adatokról biztonsági mentéseket végez, megfelelő minőségű IT biztonsági védelemmel ellátott adathordozóra.

IX. Az Érintett jogai adatainak kezelésével összefüggésben

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az Érintett joggyakorlásának elősegítése

Adatkezelőnek az Érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó valamennyi információt és minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell nyújtania, különösen a gyermekeknek címzett bármely információ esetében. Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Adatkezelőnek elő kell segítenie az Érintett jogainak gyakorlását.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. E határidő további két hónappal meghosszabbítható, amelyről az Érintettet tájékoztatni kell. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Adatkezelő az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, azonban az általános adatvédelmi rendeletben rögzített esetekben díj számítható fel.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Ennek keretében az Érintettet tájékoztatni kell:

 1. Adatkezelő és képviselője kilétéről és elérhetőségeiről;
 2. a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 3. jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 4. a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen;
 5. adott esetben annak tényéről, hogy Adatkezelő harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.

A tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítsa érdekében Adatkezelőnek az Érintettet a fentieken túlmenően az alábbi kiegészítő információkról is tájékoztatnia kell:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról;
 2. az Érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 3. az Érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához való joga fennáll;
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul;
 6. az automatizált döntéshozatal tényéről, ideértve a profilalkotást is.

Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatnia kell az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

3. Az érintett hozzáférési joga

Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és információkhoz hozzáférést kapjon (pl.: adatkezelés célja, adatok kategóriái, azon címzetti kör, akivel az adatokat közölték, tárolás tervezett időpontja, panasz benyújtásának joga, az adatok gyűjtésének forrására stb.).

4. A helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.

5. A törléshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges az általános adatvédelmi rendeletben meghatározott külön esetekben. 

6. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

7. A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán, vagy jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

X. Jogorvoslati lehetőségek:

Amennyiben az Érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés az általános adatvédelmi rendelet vagy az Infotv. rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az Adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor javasoljuk, hogy először az Adatkezelőt keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül. 

Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy az Adatkezelő kezeli az adatait, vagy közvetlenül hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. 

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.

Budapest, 2020. március …

                                                                                                     Karsay Ferenc

                                                                                                      polgármester